Hållbara produkter: finns det en efterfrågan?

I takt med att konsumenternas efterfrågan på hållbara och cirkulära produkter ökar är det viktigare än någonsin för tillverkare att leva upp till kundernas förväntan. I den här artikeln lyfter jag fram vad som håller på att förändras och varför ditt företag behöver anpassa sig. I slutet av artikeln finns en nedladdningsbar guide om hur ni kan börja introducera mer cirkulära produkter i ert utbud.

Hållbar konsumtion - en ökad efterfrågan

Många undersökningar har visat att konsumenter vill köpa hållbara produkter, men i slutändan kanske man ändå gör ett annat val. Naturligtvis spelar priset en roll. Ibland påverkas beslutet också av att produktutbudet är begränsat. Dessutom är det ofta svårt som konsument att veta vilken produkt som är hållbar eller inte. Det finns många olika märkningar och tillverkare gör sitt bästa för att på olika sätt lansera sina produkter som gröna och miljövänliga. Det kan uppfattas som oklart och utmanande för konsumenten att göra ett hållbart val.

Men saker och ting förändras. Hållbara produkter går från "trevligt att ha" till "måste ha". När klimatförändringar och miljöfrågor får mer och mer uppmärksamhet i media blir konsumenterna mer medvetna i allmänhet. Enligt en undersökning genomförd av Circular Initiative förväntar sig 92 procent av de svenska konsumenterna att tillverkarna använder mer återvunnet material i sina produkter. I samma undersökning säger 67 procent att privata företag har den viktigaste rollen för att öka användningen av återvunnet material. Endast 24 procent anser att politiker har den mest avgörande rollen.

Dessutom har vi en ny generation som i stor utsträckning växer upp med en helt annan inställning än tidigare generationer: Generation Z.

Generation Z: Ett nytt hållbart konsumentbeteende

Det talas mycket om hur den här generationen kommer att ställa helt andra krav på hållbara produkter. Vissa analytiker går så långt att de kallar det ett paradigmskifte i konsumentbeteende. Bland de viktigaste förändringarna finns följande:

  • Delningsekonomin ökar i omfattning. Privat ägande kommer i större utsträckning att ersättas med hyres- eller lånetjänster. Vi ser det redan idag: cyklar och elskotrar i våra städer är ett tydligt exempel. Bilpooler förutspås också spela en allt viktigare roll.
  • Bättre utnyttjande av befintliga resurser. Den ökade användningen av onlinetjänster för tex delning av semesterbostäder eller delning av verktyg, visar på en framtid där tillgänglig kapacitet utnyttjas mer fullständigt. Det är inte bara ett sätt att tjäna pengar, det bidrar också till minskad produktion av onödiga produkter.
  • Ökad efterfrågan på hållbara tjänster och produkter. Hårtorkar, dammsugare och tv-apparater gjorda av återvunna råvaror och återanvända delar kommer att vara mer attraktiva än produkter som har tillverkats helt av nya råvaror.

Hållbara produkter kommer bli ett måste

Sammantaget finns det flera faktorer som indikerar att hållbara produkter inte bara kommer att vara ett trevligt alternativ för framtida konsumenter; det kommer att vara ett krav. Det är hög tid för tillverkande företag som vill vara relevanta i framtiden att börja planera för hållbara produkter.

Utvecklingen kommer att påskyndas av beslut som fattas både på internationell och nationell nivå, både genom ekonomiska styrmedel och nya lagar. Flera tongivande planer och strategier från styrande institutioner finns redan. De kommer att omsättas i konkreta åtgärder med sikte på en mer hållbar och cirkulär ekonomi. Nedan listar jag tre viktiga exempel:

  • FNs hållbarhetsmål, nr 12 - Hållbar konsumtion och produktion. "Regeringar, internationella organisationer, näringslivet och andra icke-statliga aktörer och individer måste bidra till att ändra ohållbara konsumtions- och produktionsmönster."
  • EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi, en del av Europas Green Deal. "Kommissionen kommer att överväga att införa hållbarhetsprinciper och andra lämpliga sätt att reglera följande aspekter /.../ öka andelen återvunnet material i produkter samtidigt som prestanda och säkerhet säkerställs."
  • Den svenska nationella strategin för en cirkulär ekonomi, som antogs i juli 2020. Enligt denna kommer regeringen att presentera konkreta instrument och åtgärder för att göra konsumtionen mer hållbar. Det syftar bland annat till att "förbättra konsumentinformationen för att göra det lättare för enskilda konsumenter att göra hållbara och cirkulära val i sin vardag".

En ny spelplan för tillverkande företag

Vi har alltså flera starka drivkrafter som gradvis kommer att förändra spelplanen radikalt för tillverkande företag. Jag tror att de som kommer att lyckas är de som strävar efter att bli mer cirkulära, mer energieffektiva och mer koldioxidneutrala i sin produktion. Om ditt företag startar förändringen idag kommer ni troligen att lyckas möta morgondagens konsumenters ökade efterfrågan på hållbara produkter.

Att möta konsumenters efterfrågan på hållbara produkter

LADDA NER