Hållbart företagande: en introduktion till cirkulär transformation

När jag möter beslutsfattare i tillverkningsföretag vill många få vägledning och inspiration att bli mer hållbara. Cirkulär ekonomi är en användbar modell som både tar hänsyn till ekonomi och planetens gränser. I denna presentation ger jag en introduktion till en cirkulär affärsverksamhet. Du kan också ladda ner en guide som introducerar cirkularitet som en strategisk del av att göra ert företag mer hållbart.

Hållbart företagande

Efter att jag publicerade min tidigare artikel, Vad är hållbart företagande? kontaktade några läsare mig. De bad om mer praktiska exempel på hur man kan bli mer hållbar. Dessa samtal blev utgångspunkten för den här artikeln, där jag fokuserar på en cirkulär ekonomi som tar hänsyn till både ekonomi och planetens gränser.

En cirkulär affärsmodell bygger på principen att resurser måste cirkuleras och behållas i systemet. För att förklara ytterligare så kommer jag att beskriva tre exempel på cirkulära principer.

Design för cirkularitet

Produkter och material som introduceras på marknaden måste utformas så att de från början passar ett cirkulärt system och motverkar uppkomst av avfall och föroreningar.

Håll produkter och material i bruk

Produkter och material behöver vara hållbara och kunna användas upprepade gånger i en cirkulär ekonomi. En cirkulär affärsverksamhet säkerställer att när en produkt eller ett material har använts så kan den återanvändas, repareras eller återvinnas och användas i nya produkter eller material.

Återskapa naturresurser

Ingenting går förlorat när naturen sköter sig själv. På samma sätt måste vi bedriva verksamheter där vi slutar eftersträva att vara mindre skadliga och istället bidrar till nya och positiva värden i ekosystemen. Till exempel kan ett företag använda vatten i sin produktion, rena det och återföra det till naturen renare än det var från början.

Varför behövs cirkulära produkter?

Globalt konsumerar vi mer resurser än planeten hinner återskapa. Denna omfattande resursanvändning sätter stor press på vårt ekosystem. Dessutom äventyras möjligheten att utveckla och driva företag på längre sikt.

Visste du att ungefär hälften av de globala utsläppen av växthusgaser och mer än 90% av förlusten av biologisk mångfald och vattenstress kommer från utvinning och bearbetning av materialresurser? Utmaningarna växer och experter förutspår att läget ser ut så här år 2050:

  • Fördubblad konsumtion och utan framsteg kommer vi att konsumera resurser som det skulle behövas tre jordklot för att täcka.
  • De globala avfallsmängderna förväntas öka med 70%.

Eftersom fler företag konkurrerar om samma resurser, kan det leda till brist på kritiska material och en svängig råvarumarknad som skapar ekonomiska utmaningar. När materialresurser går förlorade genom nedgradering, förbränning eller deponering går även ekonomiska värden förlorade i systemet. Dessa förluster kan istället göras till möjligheter och skapa viktiga värden.

Det behövs en förändring av både miljömässiga och ekonomiska skäl. Fler, nya och större cirkulära lösningar är avgörande för en långsiktig förändring. En sådan transformation kräver samarbete mellan olika partners och organisationer på olika nivåer i samhället.

Hållbar utveckling - vilken roll har företagen?

Tillverkande företag har en ledande roll för en hållbar transformation, du har positionen att göra verklig skillnad, och det finns stora ekonomiska och miljömässiga skäl. Tillverkande industri investerar betydande belopp i inköp och hantering av råvaror, och de kan i slutändan dominera både företagets kostnader och klimatpåverkan.

Det finns många utmaningar i övergången till en cirkulär affärsverksamhet. Inte minst finns det ofta inbyggda hinder från en lång historia med ett linjärt synsätt. En utmaning är att skapa fungerande marknader för återvunna material, med en balans mellan utbud och efterfrågan.

På senare tid har jag märkt att fler och fler företag frågar efter återvunna material. De sätter ambitiösa mål för en ökad användning av återvunnen råvara och introducerar nya produkter där mer återvunna material används.

I oktober arrangerade vi hållbarhetsmötet Circular Initiative. Vi frågade 400 beslutsfattare i europeiska industriföretag om de tror att "ökad användning av cirkulära material kommer att vara avgörande för din lönsamhet de närmaste åren?" 85% svarade ja. Det förstärker intrycket att det finns en efterfrågan. Däremot svarade 58% nej på frågan "Är tillgången på cirkulära råvaror tillräcklig för framtida efterfrågan?".

Så vi har företag som driver efterfrågan, men flertalet tror inte att utbudet är tillräckligt. Vi måste stimulera industrier att bidra mer. Alla nya produkter och material på marknaden måste vara möjliga att återanvändas eller återvinnas. De produkter du sätter på marknaden idag är även din resursbank imorgon. Om du vill veta mer om hur du gör det, läs min kollegas artikel om cirkulär design.

Introduktion till en cirkulär transformation

LADDA NER