Resursoptimering – så minskar du resursspillet

De senaste åren har jag märkt av en ökad entusiasm bland företag att ställa om till en mer hållbar produktion. Det är tydligt att de flesta vet varför de behöver genomgå en hållbar transformation, men få vet hur och vad man ska börja med. I den här artikeln beskriver jag varför resursoptimering är en viktig åtgärd för din hållbara transformation och hur du kommer igång med att minska resursspillet.

I de flesta produktionsprocesser uppstår resursspill, detta kan uppstå i form av:

  • Råvaror och energi
  • Värde och pengar
  • Tid, arbetskraft och utvecklingsmöjligheter

Att utvinna naturresurser i den mån tillverkande företag gör idag är inte hållbart. Vårt samhälle använder redan mer råmaterial än vad jorden kan generera per år samtidigt som efterfrågan beräknas öka kraftigt de kommande åren. I artikeln vad är en hållbar produkt? belyser min kollega Louise Eriksson problematiken med att efterfrågan på t.ex. aluminium beräknas vara mer än tre gånger så mycket än dagens behov år 2050.

Att minska resursspillet är inte bara ett sätt att reducera klimatavtrycket, utan också ett sätt att förbättra lönsamheten. Eftersom slöseri av råvaror, energi och tid även har en finansiell kostnad, innefattar resursoptimering nämligen också kostnadsoptimering.

Varför uppstår resursspill?

Det är vanligt att tillverkande företag använder linjära produktionsprocesser för att framställa produkter. Det innebär i stora drag att man:

  • Tillverkar produkter av nytt utvunnet råmaterial utan att använda återvunnet.
  • Använder mer material och energi än som behövs.
  • Har icke-effektiv avfallssortering och hantering.
  • Lägger mycket tid på att hantera avfallet.

Idag vet vi att en linjär produktionsprocess är ett ineffektivt och ohållbart sätt att använda resurser på, eftersom det ger upphov till resursspill.

I min roll på Stena Recycling, arbetar jag med att hjälpa företag uppnå resursoptimering genom cirkularitet. Det innebär att man ersätter linjära processer med cirkulära processer för att öka materialåtervinningen och minska energi- och resursanvändningen.

Så minskar du resursspillet

Resursoptimering är ett bra sätt för att bli ett mer hållbart företag. Nedan ger jag några exempel på åtgärder som du kan påbörja för att minska resursspillet i din produktion.

Produktdesign

Ett effektivt sätt att minska materialspillet är att använda mindre material från början. Därför är det viktigt att produktionsanpassa designen. Att välja återvinningsbart material är en bra början eftersom det i sin tur genererar återvinningsbart avfall. Anpassa också produktdesignen så att mindre mängder material används samtidigt som produktens kvalitetsstandarder uppfylls. På så sätt reducerar du materialanvändning. Genom att tänka resursoptimering redan i designstadiet förhindrar du en situation där du t ex behöver köpa in och använda en tjockare metallskiva där det går att använda en tunnare.

Färg är ett annat exempel på hur du kan förhindra resursspill genom att tänka rätt i designfasen. Idag slängs det nämligen mycket plastmaterial på grund av färgmix vid formsprutning och färgbyte. Genom att designa produkter som accepterar olika färgnyanser kan du minska spillet avsevärt.

Materialinköp och leverantörer

Att skydda komponenter på ett säkert sätt när de transporteras till din anläggning är såklart nödvändigt. Men tyvärr packas ibland komponenter i komplexa förpackningar som inte går att separera i de olika materialslagen när förpackningen är förbrukad. Det kan t.ex. vara en trälåda med plast som är fastlimmad. Ibland är förpackningen också större än nödvändigt vilket i sin tur ökar mängden avfall som uppstår i din anläggning.

Det finns två viktiga sätt för dig att minska resursspillet relaterat till förpackningsmaterialet. Det första är att sätta krav på dina underleverantörer. Förpackningarna måste vara återvinningsbara och ha optimal design. Det andra steget är att hitta smarta lösningar för hur du kan återanvända materialet. Du kan t.ex. skicka tillbaka förpackningarna till leverantören eller sälja dem vidare till en annan producent så de kan återanvändas eller återanvända dem internt.

För att minska resursspillet är det viktigt att välja en leverantör som kan leverera material med rätt dimensioner. På så sätt undviker du det materialspill som kan uppstå när du fräser ner en tjockare skiva av metall för att uppnå rätt mått. Se till att välja hållbara leverantörer eller sätta krav på befintliga leverantörer att de ska ha en hållbar produktion. Om dina leverantörer inte är hållbara så bidrar det i sin tur till att klimatavtrycket av din produkt ökar.

Återbruk

Ett annat sätt att minska resursspillet är att förlänga materialets livslängd genom att tillämpa en cirkulär lösning där du återanvänder materialspillet. Några exempel kan vara att filtrera och återanvända skärvätskor efter fräsning, att använda produktionsspill på annat steg i produktionsprocessen eller återanvända vatten eller värme från maskiner.

Tänk på att ditt resursspill kan vara en viktig råvara för en annan producent och om det inte är användbart för dig kan du sälja det vidare.

Sortera

Se till att sortera produktionsspillet korrekt från början. Undvik att blanda olika plaster eller metaller så som aluminium och kopparspån. Genom att sortera ut icke-farligt material från blandningar med farligt material (t.ex. metaller från slam eller farliga ämnen från vatten) kan du öka materialets värde och minska dina hanteringskostnader. Det är också ett bra sätt att förflytta materialet uppåt i avfallstrappan.

För att lyckas sortera på rätt sätt är det viktigt att du har rätt sorteringsinstruktioner, kunskap, sorteringsplan, utrustning och logistik. Samtidigt med dessa skapar du förutsättningarna för en effektiv avfallshantering som i sin tur bidrar till färre arbetsolyckor, ökad produktionseffektivitet och eliminerar tidsspill.

Optimerad resursanvändning i produktion

Se till att optimera och effektivisera produktionsprocesserna. När du använder t.ex. rätt mängd vatten i en process som innehåller farliga ämnen minimerar du mängden förorenat vatten. Det är också viktigt att använda rätt mängd energi i processerna, t.ex. rätt mängd tryckluft, elektricitet och värme samt att produktionsutrustningen är kalibrerade och stängs av när de inte används. Små ändringar kan leda till stora resurs- och kostnadsbesparingar.

Lär känna ditt avfall

Anlita en avfallsentreprenör som kan hjälpa till med rätt kunskap för att minimera resursspillet och skapa cirkulära produktionsprocesser.

Med hjälp av avfallsentreprenören kan du identifiera förbättringsmöjligheter genom att kartlägga dina avfallsflöden över hela produktionsprocessen, registrera avfallsmängder, typ och hanteringstid per fallplats samt att utföra plockanalyser.

Dessutom kan du tillsammans med entreprenören t.ex. skapa ett cirkulärt take-back flöde. När du t.ex. ersätter gamla produkter med dina nya produkter hos din kund kan kundens ersatta produkter samlas in och återvinnas genom en effektivare custom-process hos avfallsentreprenören som passar just dina produkter. Detta kan indirekt minska miljöpåverkan av din produkt och produktionsprocess.

Sju typer av slöseri ur ett hållbarhet avfallshanteringsperspektiv.

Vill du veta mer om hur du kan förbättra ditt hållbarhetsarbete genom att minska slöserier i tillverkningsprocessen? Då rekommenderar jag dig att ladda ner guiden Sju typer av slöseri ur ett hållbarhet avfallshanteringsperspektiv. Det är en guide skriven av min kollega Zarah Zättlin som arbetar som specialist på Stena Circular Consulting, där hon beskriver vilka miljövinster du kan uppnå genom att minimera eller eliminera sju slöserier i tillverkningsprocessen.

Guide: Sju typer av slöseri ur ett hållbart avfallshanteringsperspektiv

LADDA NER