av Zarah Zättlin

Avfallshierarkin – vad är det?

Avfallshierarkin – vad är det?

Hanteringen av avfall är avgörande för vilken miljöpåverkan ditt företag har. I den här artikeln förklarar jag vad avfallshierarkin innebär. Är du intresserad av att utforska hur du kan tillämpa avfallshierarkin på ditt företag? Ladda ner guiden i slutet av artikeln.

Vad är avfallshierarkin?

Avfallshierarkin är ett EU-direktiv som är inskrivet i svensk miljölagstiftning och är en guide för hur vi ska hantera industriavfall för att få så lite negativ påverkan som möjligt på miljö och klimat. Den traditionella avfallshierarkin; avfallsminimering, återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och deponi.

Vi på Stena Recycling har utvecklat avfallstrappan genom att addera en extra nivå som vi kallar biobehandling. I den traditionella avfallshierarkin är detta inkluderat i energiåtervinning. Bioavfall har ett bättre miljöavtryck och därför har vi brutit ut detta steg och placerat det ovanför energiåtervinning.

Högst upp i hierarkin är avfallsminimering vilket är det mest gynnsamma för miljön. Längst ner, deponering vilket är den minst önskvärda åtgärden när det kommer till avfallshantering.

Alla företag bör sträva efter att flytta sitt avfall uppåt i avfallshierarkin.

Avfallstrappan

Avfallsminimering

Det bästa vi kan göra är att minimera avfallet, det vill säga se till att avfallet inte ens uppstår.

När vi använder minsta möjlig mängd råmaterial i produktionen uppstår inget onödigt avfall. Detsamma gäller för förpackningar – använd så lite förpackningsmaterial som möjligt och se till att era underleverantörer har rätt information kring vad som gäller. Minska också antalet engångsprodukter som till exempel sugrör, plastbestick och tops.

Återanvändning

Återanvändning innebär att en produkt används på nytt, precis som den är. När du undviker nytillverkning sparar du både resurser och energi.

Släng inte material i onödan och underhåll, reparera och köp begagnat. Träpallar kan användas flera gånger, plastlådor inom handeln likaså. Att byta ut engångsprodukter mot återanvändbara produkter gör stor skillnad.

Materialåtervinning

När vi materialåtervinner uttjänta produkter tar vi tillvara materialen, som kan bli råvaror i nya produkter. Att använda återvunnet material är långt mindre energikrävande än att använda helt nytt material.

Sortera olika materialslag var för sig och se till att det material som går att återvinna inte hamnar i till exempel brännbart för då tappar vi det cirkulära värdet. Om du till exempel sorterar wellpapp kan det återvinnas och bli till ny förpackning. Då tar vi vara på pappersfibrerna en gång till.

Materialtillverkning är energikrävande. Nedan har jag listat hur mycket energi du kan spara genom att använda återvunnet material jämfört med tillverkning från junfgruligt material.

  • aluminium sparar 95% energi
  • järn sparar 87% energi
  • glas sparar 40% energi
  • papper sparar 37% energi
  • plast sparar 37% energi

Biobehandling

Organiskt avfall, som till exempel matavfall, ska inte hanteras på samma sätt som andra material utan behandlas genom biologiska processer, till exempel genom kompostering och rötning.

Genom rötning skapas biogas, som kan användas för uppvärmning och som fordonsbränsle. Genom kompostering skapas ny jord som kan användas vid plantering eller odling. Näringsämnena i avfallet bevaras och återförs till marken.

Energiåtervinning

Om ett avfall inte kan återanvändas, återvinnas eller användas till biobränslen kan det istället energiåtervinnas. Det betyder att avfallets energi tillvaratas.

När materialen bränns i ett kraftvärmeverk skapas energi som kan användas till fjärrvärme och el.

Deponi

Deponering är längst ned i avfallshierarkin - det ska vi i största möjliga mån undvika. På deponi läggs material som inte går att materialåtervinna och inte innehåller någon energi som kan tillvaratas.

På deponin slutförvaras avfallet på ett säkert sätt för att inte skada miljö eller människor.

Så flyttar du ditt avfall högre upp i avfallshierarkin

Att förstå de sex nivåerna och sträva efter att flytta ditt avfall uppåt i avfallshierarkin är viktigt för att lyckas med att minska miljöpåverkan.

Om du är intresserad av att ta reda på hur ditt företag kan tillämpa avfallshierarkin, ladda ner presentationen nedan - en guide som belyser de viktigaste stegen som du behöver ta för att flytta uppåt i avfallshierarkin.

Hämta guiden!

Så förflyttar du ditt avfall högre upp i avfallshierarkin
LADDA NER
Zarah Zättlin
Zarah Zättlin är specialist på Stena Circular Consulting och har arbetat på Stena Recycling i 13 år. Med sin långa erfarenhet inom återvinningsbranschen arbetar hon idag med att utbilda och utveckla företag inom återvinning och resurseffektivisering.