av Louise Eriksson

Vad är en hållbar produkt?

Vad är en hållbar produkt?

Att erbjuda sina kunder hållbara produkter är viktigt ur både miljö- och affärsperspektiv. I den här artikeln förklarar jag hur en produkt kan bli mer hållbar genom en cirkulär produktdesign och längre ner kan du också ladda ner en guide för hur du designar cirkulära produkter.

Varför företag behöver erbjuda hållbara produkter

Under det senaste seklet har mänsklighetens utnyttjande av naturresurser ökat snabbt och vår civilisation kräver mer resurser än vår planet har att tillgå. För att möta det moderna samhällets efterfrågan på naturresurser skulle vi, globalt och i genomsnitt, behöva 1,75 planeter.

Och det kan bli ännu värre. De globala behoven för råmaterial beräknas fortsätta att öka de kommande åren. År 2050 indikerar beräkningarna att efterfrågan kommer att öka med:

  • 2,3 x dagens behov av stål
  • 4,2 x dagens behov av plast
  • 3,4 x dagens behov av aluminium
  • 1,7 x dagens behov av cement

 

Källa: "Den cirkulära ekonomin" Material Economics 2018.

Att fortsätta i dagens takt är inte ett alternativ. Vi måste minska användningen av naturresurser och därför finns det ett akut behov att förändra dagens konsumtionsmönster och skapa mer hållbara produkter och affärsmodeller.

Hos de flesta företag drivs inte behovet av hållbara produkter enbart ur ett miljöperspektiv. En lika viktig faktor är önskan om att möta framtida konsumentkrav och myndighetsbestämmelser. Hållbarhet har gradvis blivit en högsta prioritet bland konsumenter och politiker. Det är ingen tvekan om att företag som erbjuder hållbara produkter snart kommer att ha en betydande fördel jämfört med andra företag.

Vad är en hållbar produkt?

En av de vanligaste frågorna jag får under föreläsningar och workshops handlar om definitionen av hållbara produkter och vad det faktiskt betyder. Ur ett generellt perspektiv är det möjligt att förklara genom att granska de tre dimensionerna för hållbarhet. Du är förmodligen bekant med den idén, men här kommer en kort sammanfattning av vad de tre dimensionerna består av:

Ekonomi
Uppmuntra företag att göra investeringar som främjar långsiktig ekonomisk tillväxt utan att skada miljön eller samhället.

Samhälle
Uppmuntra företag att förbättra samhället genom att följa mänskliga rättigheter och miljölagar.

Miljö
Uppmuntra företag att hantera våra naturresurser korrekt och minimera miljöpåverkan.

Baserat på de tre dimensionerna för hållbarhet är den generella betydelsen av hållbara produkter tydlig:

Hållbara produkter ger miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar under hela livscykeln.

En svår fråga kvarstår dock: hur kan detta översättas till konkreta lösningar?

Hur skapas hållbara produkter

I början av artikeln betonade jag behovet av att förändra dagens konsumtionsmönster och affärsmodeller. Det är enbart genom innovativa idéer som vi kommer kunna minska användningen av naturresurser och ändra destruktiva beteenden.

För att förstå hur du ska kunna skapa mer hållbara produkter kan vi titta närmare på två olika ekonomier: den linjära och den cirkulära.

Vad är en linjär ekonomi?

En linjär ekonomi är den traditionella processen för framställning och konsumtion av produkter och följer "take-make-dispose"-metoden. I det första steget av processen extraheras råmaterial och bearbetas sedan till en produkt. Produkterna konsumeras av konsumenterna tills de kastas som avfall. Produkter med en linjär livscykel är ohållbara produkter. De ökar risken för att vi får slut på naturresurser och skapar en stor mängd förorenande avfall.

Vad är en cirkulär ekonomi?

I en cirkulär ekonomi ersätts begreppet "take-make-dispose" med "reduce-reuse-recycle ". Med detta tillvägagångssätt reduceras utvinningen av råvaror till ett minimum.

Efter att ha nyttjats och använts klart, återanvänds och återvinns produkterna och deras material igen, för att tas i bruk som nya produkter.

För att uppnå detta måste designers och produktutvecklare skapa produkter som både är återanvändbara, reparerbara och återvinningsbara. Det handlar därför om att vara smart från början och ta höjd för dessa aspekter redan i en produkts tidiga designfas. En cirkulär produktlivscykel möjliggör både hållbara produkter och hållbar konsumtion, samtidigt som det på ett fantastiskt sätt bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Riktlinjer och exempel på hållbar produktdesign

Jag har märkt att det just nu finns ett stort intresse för att utforma hållbara produkter och möjliggöra cirkulärt tänkande. I min roll träffar jag regelbundet människor som arbetar med produktutveckling för att diskutera möjligheter till hållbarhet och hur cirkulärt tänkande möjliggörs.

Jag har sammanställt en presentation som innehåller riktlinjer och exempel på hur en cirkulär produkt kan utformas. Vilket material ska du använda? Hur ska du tänka gällande fästelement och fogmetoder? Ska du använda biologiskt nedbrytbar plast? Ladda ner presentationen för att ta del av mina svar.

Louise Eriksson
Louise Eriksson är civilingenjör i teknisk design och arbetar som cirkulär designspecialist på Stena Recycling. Med lång erfarenhet av produktutveckling och projektledning från IKEA, hjälper hon idag företag att bidra till en mer cirkulär ekonomi.