stena-recycling-Pillarpage-Avfalshentering-i-praktiken

Guide till avfallshantering i praktiken

Hämta guiden

Introduktionsguide till farligt avfall
Ladda ner

Arbetar du på ett tillverkande företag och vill veta mer om hur ni kan bli bättre på att hantera avfall? Då har du hamnat rätt. Det här är en heltäckande guide till avfallshantering.

Kapitel

Vad är avfall?

Avfall är ett samlingsnamn för de oönskade föremål, material och ämnen som innehavaren vill eller måste göra sig av med.

Exempel på avfall från företag och verksamheter

Det finns många olika typer av avfall, här är några exempel:

 • Rester som uppkommer när man stansar ut delar av en stor plåt
 • Vatten som har används för att rena anläggningen
 • Olja som används i tillverkningsprocessen
 • Datorer och mobiltelefoner som inte längre kan användas
 • Förpackningar som har skyddat komponenter och produkter under transporter

Varför avfallshantering?

Under flera decennier har tillverkande industrier utvunnit naturresurser för att producera nya produkter på löpande band. Utan en korrekt avfallshantering så får dessa jungfruliga material en kortvarig livscykeln. När en produkt som inte längre används hamnar på deponi eller slängs i brännbart så måste företag utvinna ännu mer naturresurser för att skapa fler produkter. Problemet är att jordens naturresurser är begränsade och därför är det inte en hållbar modell.

För att kunna tillverka hållbara produkter måste företag förlänga materialets livslängd och det är där avfallshantering kommer in i bilden. Anledningen till varför man vill hantera avfall på bästa sätt är för att säkerställa att så mycket naturresurser som möjligt kan återanvändas eller återvinnas.

Ökning av farligt avfall

Många industrier genererar farligt avfall, det kan t.ex. vara spillolja, förorenat vatten eller batterier. Studier visar på att man förutspår en kraftig ökning av farligt avfall från företag, hushåll och sjukvård de närmaste åren. Därför är det viktigt att du säkerställer att ditt företag har rätt rutiner för att hantera farligt avfall.

Från avfall till resurs

Genom att arbeta med avfallshantering kan du skapa resurser av ditt avfall. När du sorterar avfallet och skickar det till en återvinningsanläggning kan materialet användas i nya produkter. Din återvinningspartner skickar sorterat avfall vidare till till exempel smältverk och pappersbruk som kan tillverka ny råvara som kan användas av tillverkande företag för framställning av nya produkter.

Vad är avfallshantering?

Som namnet antyder syftar avfallshantering till hantering av de oönskade föremål och ämnen som innehavaren vill eller måste göra sig av med.

Det finns en del riktlinjer för hur du ska hantera ditt avfall. Avfallshierarkin som är ett EU-direktiv inskrivet i svensk miljölagstiftning, styr hur ditt företag ska hantera avfall för att reducera påverkan på miljö och klimat.

Avfallshierarkin består av traditionellt sett av fem nivåer. Men vi har lagt till ytterligare en nivå, biobehandling och därför består vår avfallshierarki av sex nivåer, där avfallsminimering är det mest gynnsamma till deponi som är den minst önskvärda åtgärden. Nedan är stegen.

Vilka är de 6 stegen i avfallshierarkin?

 1. Avfallsminimering
 2. Återanvändning
 3. Materialåtervinning
 4. Biobehandling
 5. Energiåtervinning
 6. Deponi

Enligt avfallshierarkin är det mest miljövänliga alternativet att minimera mängden avfall. Det finns många åtgärder som kan minska avfallet men det är svårt att eliminera allt. Därför är det viktigt att du har bra rutiner för hur du hanterar det avfall som uppstår. Sträva efter att återanvänd och återvinn så mycket som möjligt.

 

Hur funkar avfallshantering?

Avfallshantering är en process som måste anpassas utifrån vilka material som ditt avfall innehåller. Här är några exempel på material och hur avfallshanteringen fungerar för respektive avfallsslag:

Järn och metall
Metallskrot lämpar sig mycket bra för återvinning och kan i princip återvinnas oändligt många gångar. När metallskrotet lämnar din anläggning skickas det oftast till en återvinningsanläggning. Där kontrolleras, sorteras och bearbetas avfallet så att det uppfyller smältverkens kvalitets- och inköpskrav. När råvaran är kvalitetssäkrad skickas det till verken för framställning av nya råvaror. Järnskrot kan t.ex. bli till tunnplåt i bilar och bjälkar samt rör i broar. Kopparskrotet kan bli till kablar och andra el- och elektronikprodukter. Medan metallåtervunnet aluminium används för att skapa elledningar, dryckesburkar och flygplanskroppar.

Farligt avfall
Som tidigare nämnts finns det farligt avfall som kan ge upphov till skada hos människa, djur eller ekosystem. Traditionellt sett har farligt avfall hanterats genom energiåtervinning eller deponering. Idag finns det större möjligheter att både återanvända och återvinna farligt avfall. Av metallbaserat damm kan man återvinna metall. Med rätt teknik kan man rena kemikalier i lösningsmedel, olja och glykol så att det kan återanvändas. Förorenat vatten kan renas så att det kan släppas ut i havet. Metaller i batterier kan bli råvaror för nya produkter. 

Plast
Plast är ett samlingsnamn för flera hundra olika sorters plaster som består av kemiska föreningar som kallas för polymer. Idag faller tyvärr en stor del av plasten ur återvinningssystemet. Eftersom olika plasttyper har olika smälttemperaturer och egenskaper kan de inte återvinnas tillsammans, men när de är separerade kan mer plast återvinnas. Därför är det mycket viktigt att sortera rätt. En ren och separerad plast kan återvinnas upp till tio gånger och användas i nya produkter.

Papper
Företag genererar olika typer av pappersavfall. I fabriker packas komponenter upp ur förpackningskartonger, på kontoret slängs pappersdokument och från samtliga avdelningar används hygienpapper. Därför är det viktigt att göra det enkelt för anställda att sortera och hantera pappersavfall. När avfallet lämnar ert företag skickas det till en returpappersanläggning. Där sorteras, kvalitetskontrollas och balas pappret för att sedan levereras till pappersbruken. Varje ton returpapper motsvarar 14 träd och kan återvinnas 6–7 gånger innan fibern är förbrukad. 

Elektronik
Datorer, skrivare, miniräknare och tv apparater är bara ett fåtal exempel på avfall som innehåller en mängd ädelmetaller och material som kan användas till nya produkter efter kassering. Det första steget i återvinningen av elektronik är att ta bort allt farligt avfall som t.ex batterier och kvicksilver. Under hela processen är det viktigt att säkerställa att konfidentiell information är skyddad. När elektronikprodukterna återvunnits skickas materialet till stålverk, smältverk, gjuterier, plastproducenter eller andra tillverkare för att bli till nya produkter. 

Organiskt, brännbart och övrigt avfall
Avfall som glas, gips, gummi, förpackat livsmedel och deponifraktioner kan också potentiellt bli resurser. Genom att ta hjälp av en återvinningspartner kan man sortera och värdera avfallet för att få det att klättra i avfallshierarkin. Till exempel kan ett ton biologiskt avfall rötas och bli fordonsgas som räcker till att köra 125 mil. 

Sortera rätt från start

En förutsättning för att avfallshantering ska fungera på bästa sätt är att det sorteras på rätt sätt från start. Arbetar du med avfallshantering på ditt företag? Då är det viktigt att se till att det finns rätt förutsättningar för samtliga anställda att bidra till en bra avfallshantering.

Avfallsregler för företag och verksamheter

I takt med att allt fler länder och företag får högre krav på sig att ställa om till ett mer hållbart samhälle träder nya avfallsregler i kraft. Detta är något vi tror kommer öka i framtiden. Här är några av de avfallsregler som finns idag för företag och verksamheter.

Anteckningsskyldighet av farligt avfall

Sedan den 1 augusti 2020 är det lag på att alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall rapporterar uppgifter om det farliga avfallet till det nya digitala avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Detta var en utökad anteckningsskyldighet utöver tidigare lag. Om du behöver hjälp med rapporteringen kan du vända dig till din återvinningspartner.

Nya EU-regler för plast

Som en del av Europas omställning mot en mer cirkulär ekonomi har Europakommissionen presenterat en ny plaststrategi. Den syftar till att förändra hur plastprodukter designas, tillverkas, används och återvinns inom EU. Genom att öka återvinningsbarheten vill man skapa en konkurrenskraftig plastindustri. Initiativet är värderat till 100 miljoner euro.

I framtiden kan det alltid tillkomma nya avfallsregler därför är det viktigt att ständigt arbeta långsiktigt med hur du hanterar och reducerar ditt avfall. Förlita dig inte enbart på en metod. Det bästa är att ha en löpande dialog med din avfallspartner för att säkerställa att du följer lagar och regler.

Introduktionsguide till farligt avfall

Av alla typer av avfall är farligt avfall det mest komplicerade. Samtidigt blir lagar och förordningar striktare hela tiden.

Att återvinna farligt avfall är bra för miljön, men det kan också leda till ökade konkurrensfördelar för företag och industrier. Därför har vi skapat en introduktionsguide med syftet att öka din kunskap kring hantering av farligt avfall .

Hämta guiden

Introduktionsguide till farligt avfall 

Ladda ner
Please set a blog tag to enable Related blog posts