Stena-Recycling-sustainable-manufacturing

Guiden för hållbar produktion

Hämta guiden

Ledningens guide till hållbar produktion
Ladda ner

För att lyckas bli ett hållbart företag måste det ske stora förändringar inom alla delar av en verksamhet. Men om det är ett område som sticker ut, så är det produktionen. Här finns möjlighet att göra små förändringar som skapar stora resultat.

I decennier har företag fokuserat på att öka produktiviteten och sänka kostnader i tillverkningsprocessen för att möta marknadens efterfrågan. Men i takt med att naturresurser minskar och klimatet förändras har alltfler kunder inom B2C och B2B skiftat fokus. De vill köpa hållbara produkter. Som tillverkande företag innebär detta att du måste se över och förändra traditionella tillverkningsprocesser.

Ett företag som vill vara aktuellt i framtiden måste ha hållbara tillverkningsprocesser. Men vad innebär det i praktiken? Syftet med den här sidan är att ge dig inspiration och underlag för att lyckas ställa om. När du är redo för nästa steg, kan du ladda ner guiden ”Ledningens guide till hållbar produktion”, som beskriver vad ägare och styrelser har för uppgift i omställningsprocessen.

Kapitel

Definitionen av hållbar produktion

Hållbar produktion är en tillverkningsprocess som har en minimal negativ inverkan, eller potentiellt ett positivt inflytande, på ekonomin, samhället och miljön.

Det innebär bland annat att man förbrukar färre resurser, återvinner material och reducerar utsläpp. Men det går längre än så. Hållbar produktion är en process som kan upprätthållas i all oändlighet och som inte är hotad av resursbrist. Det gör att företaget kan växa trots att jordens resurser minskar framöver.

I artikeln, "Hållbar produktion - vad betyder det?", kan du läsa mer om hur vi definierar hållbar produktion.

Varför hållbar produktion är viktigt

Hållbar produktion blir viktigare för varje dag i takt med att naturens resurser och råvaror minskar. Mycket av det material som används i produktionen idag som metaller, olja och plast är jungfruliga. Det innebär att man utvinner naturresurser vilket bidrar till höga utsläpp som till exempel när malm utvinns för att framställa metaller.

Idag har många industrier blivit bättre på att återvinna materialet men det är fortfarande mycket som går förlorat i slutet av produktens livscykel. Om inte fler tillverkare anammar cirkulära processer kommer det resultera i materialbrist i framtiden. Det kommer helt enkelt inte finnas tillräckligt med naturresurser för att täcka samhällets behov.

Som tillverkande företag kan du förbereda dig för framtiden genom att investera i hållbar produktion. I det här fallet genom att se till att så många återvinningsbara material som möjligt används under tillverkningsprocessen och att produkterna är utformade för cirkularitet. Genom att ändra processer och använda återvunnet och återvinningsbart material blir du en del av en industriell symbios där du kan utvinna resurser av andras avfall.

Bortsett från detta, pressar externa regelverk hållbar tillverkning högst upp på agendan.

Anledningar att implementera hållbar tillverkning

Regeringar, lagstiftare och myndigheter runt om i världen sätter alltmer press på företag att bli mer hållbara. Idag beskattas företag för den mängd koldioxid som de producerar, och troligtvis kommer den här typen av skatter att öka framöver. Detta skapar tydliga incitament för företag att ställa om till en hållbar produktion.

Läs mer om cirkulära förslag som kan påskynda omställningen.

Att arbeta med hållbara material är bättre för personalen som håller igång produktionen och skapar en tryggare arbetsplats. I en hållbar produktion är skadliga kemikalier antingen minimerade eller ersatta med mindre skadliga alternativ. Därmed minskar anställdas exponering mot eventuella skador.

Att producera hållbart har också tydliga miljöfördelar. Genom att gå över till hållbar produktion kan ditt företag använda färre naturresurser vilket får en mindre miljöbelastning.

Genuina hållbarhetsinsatser blir allt viktigare för att skapa en positiv varumärkesimage. Så om ditt företag ännu inte har börjat ställa om till en hållbar produktion, är det dags att börja nu.

De ekonomiska fördelarna med hållbar produktion

I takt med att kunder inom såväl B2B som B2C blir alltmer medvetna om klimatförändringar väljer de bort företag som inte är hållbara. Därför finns det även ekonomiska incitament att ställa om till en hållbar produktion. Om en kund väljer mellan två olika leverantörer kan din hållbara produktion vara en avgörande faktor till varför de ska välja er. Genom att ha en hållbar produktion ökar möjligheten att kunder byter ut sina befintliga leverantörer som inte uppfyller kraven, och istället väljer er. Detta gäller synnerligen den yngre generationen, som kommer att inta alltfler beslutsfattande positioner på stora företag inom en närtid.

Enligt artikeln, "Hållbara tillverkningsprocesser: Viktigare än någonsin", visar siffror att:

  • 92 procent av konsumenter vill att mer återvunnet material ska användas av tillverkare i deras produkter.
  • 57 procent är redo att betala mer för en produkt om den är tillverkad av återvunnet material.
  • 67 procent anser att företagen har den största rollen för att öka användningen av återvunna produkter.

Exempel på hållbar produktion

Hållbar produktion omfattar alla aspekter av tillverkningsprocessen - från design till produktionsutrustning, tillverkning i fabrik, transport och leverans.

Design

Hur designen på en produkt är utformad har en avgörande roll för hur hållbar produktionen kommer att vara. Själva tillverkningen kan vara optimerad för hållbarhet, men om de är tillverkade av jungfruligt material eller innehåller fler material än nödvändigt, farliga ämnen, eller är feldimensionerade, så når du inte din fulla hållbarhetspotential.

För att se hur detta ser ut i praktiken kan vi titta på ett exempel som lyfts fram av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Ett företag i USA som tillverkar kakel och beläggningsplattor ville göra sina produkter mer hållbara. En enkel förändring var att använda återvunnet glas, i stället för nytt i sitt sortiment av plattor. Materialkvaliteten påverkas inte negativt när glas återvinns, så förändringen av produktens design resulterade i högkvalitativa och betydligt mer hållbara produkter. I vissa produkter utgjorde det återvunna glaset över 50 procent av den totala vikten. Det återvunna glaset bidrog dessutom till fina dekorationer, vilket lockade fler kunder.

Tillverkning

När man tillverkar en produkt så förbrukas oftast ämnen och material som inte ingår i den slutgiltiga produkten. Här finns mycket potential för hållbara åtgärder. Ett exempel från OECD är från ett amerikanskt företag som tillverkar metallmöbler. Under tillverkningsprocessen behöver man avfetta metallkomponenterna. Genom att byta till en sprayfettningslösning, lyckades de minska användningen av denna kemikalie med 60 procent.

Även utanför produktionslinjen finns det utrymme för förbättringar och vidareutveckling. Fabriker är ofta stora och har öppna utrymmen med högt tak. Dessa lokaler är väldigt energikrävande för belysning och uppvärmning. Genom att investera i solceller eller annan förnybar energi kan företag minska både kostnader och miljöpåverkan.

Återvinning

Alla tillverkande företag genererar någon form av industriavfall. Så länge man återvinner avfallet så minskar belastningen på miljön. Om man däremot skickar en stor del av avfallet till deponi sker ofta en negativ miljöpåverkan. Men utvecklingen går framåt och företag blir bättre och bättre på att återvinna. En svensk biltillverkare har lyckats återvinna 99 procent av sitt avfall, och det är troligt att ditt företag kan göra detsamma. Som tidigare nämnts innebär industriell symbios att du kan utvinna resurser av andras avfall genom att använda återvunnet och återvinningsbart material.

Transport

Hur ni får material från era leverantörer och hur produkterna transporteras från fabriken till lagret, återförsäljare eller direkt till kunder är avgörande för ditt företags klimatavtryck. Tåg är till exempel ett mer hållbart alternativ än att transportera produkter med flyg eller båt. I takt med att transportföretag byter ut fossila fordon till elfordon växer också antalet hållbara alternativ för transporten.

Förpackning

Förpackningar är ett annat kritiskt område när man pratar om hållbar produktion. Om ditt företag rutinmässigt sveper in pallar i stora mängder plastfilm före transport, kommer det att generera mycket avfall för den som packar upp varorna på mottagarsidan. Att förpacka produkter mer än nödvändigt är inte hållbart. Genom att undersöka alternativa typer av förpackningsmaterial eller till och med olika typer av enhetslast, där flera produkter staplas på pall och lindas ihop som ett paket, kan du bli mer hållbar.

Detta är viktigt för kunderna, eftersom de upplever din leveransprocess direkt. Om en leverans kommer till en kund förpackad i en alltför stor behållare eller med för mycket förpackningsmaterial, påverkas deras image av företaget negativt.

Hur du gör din produktion mer hållbar

I vår artikel "Hållbar tillverkning: Förutsättningar för att lyckas med din omställning" framkommer det att det finns tre viktiga faktorer för att göra din produktion mer hållbar:

  • Designa för återvinning
  • Använd cirkularitet för att uppgradera produkter
  • Kommunicera ditt hållbarhetsarbete

Designa för återvinning

Som tidigare nämnts är designfasen avgörande för produktens miljöpåverkan. Historiskt sett har många produkter varit svåra att återvinna eftersom man inte har prioriterat återvinningsbarheten.

En låg återvinningsbarhet innebär att det är svårt att separera material från varandra. Till följd går det inte att sortera rätt varpå man inte kan ta vara på materialet. För att ge ett exempel; många elektronikprodukter är komplicerade att återvinna på grund av det stora antalet olika material som används. Att göra dem mer återvinningsbara är viktigt eftersom de innehåller icke-förnybara mineraler och metaller som används i nästan alla elektronikprodukter. I takt med den tekniska utvecklingen kommer efterfrågan på dessa material att öka i framtiden.

När du designar för återvinning börjar du med att försöka använda så mycket återvinningsbart material som möjligt i produkten. Dessa material ska sedan kunna sättas samman på ett sätt som gör att de kan separeras och återvinnas i slutet av produktens livscykel.

Integrera cirkularitet i produktionen

Många av dagens tillverkningsprocesser är linjära. Det kan sammanfattas av take-make-waste modellen. Man utvinner naturresurser, skapar produkter och när de förbrukats blir de till avfall och slängs. Eftersom denna modell inte tar vara på material vid produktens slut är det inte en hållbar modell.

Lösningen är att integrera cirkularitet i din produktion. Med cirkularitet förlänger du materialens livslängd eftersom du tar vara på dem i slutet och återanvänder dem i nya produkter. Det är en modell som är bättre ur både ett ekonomiskt och ett hållbart perspektiv. Därför bör alla företag ställa sig frågan, hur kan man skapa värde av sitt avfall?

Kommunicera ditt hållbarhetsarbete

När du har ställt om till en hållbar produktion är det viktigt att kommunicera dina åtgärder, både internt och externt. Anställda som ska utföra det praktiska arbetet behöver förstå varför förändringar sker och vikten av deras arbete för att lyckas.

Den externa kommunikationen är också avgörande. Ett viktigt argument för varför man ska satsa på hållbar produktion är för att det finns en ökad efterfrågan från kunder. Om inte du lyckas kommunicera varför du är hållbar så kan det ekonomiska värdet gå förlorat.

Engagemang från ägare och styrelsen

De företag som har ett stort engagemang och beslutsamhet från ägare och styrelsen kring hållbarhet har betydligt större chans att lyckas ställa om. Hållbarhetsmålen måste bestämmas av ledningen och få högsta prioritet genomgående i organisationen. Hållbarhet måste bli en central del av affärsstrategin.

Resursoptimering - en viktig del av hållbar tillverkning

Om tillverkare fortsätter att använda jungfruligt material i den takt man gör idag, kommer jordens resurser att ta slut. Därför måste effektiv resursanvändning vara en hörnsten i en hållbar produktion. Det innebär att man använder så lite jungfruliga råvaror som möjligt när man producerar nya produkter.

Men begreppet resurseffektiv involverar inte enbart råvaror. Utan även tid, energi och pengar är resurser som är viktiga för alla företag. För att minskar du resursspillet och använda dina resurser mer effektivt, behöver du tänka på att:

  • Återanvända så mycket som möjligt
  • Optimera processer
  • Skapa en ny strategi för inköp

Återanvänd så mycket som möjligt

Med kreativa lösningar kan avfall återanvändas och återigen bli en del av din produktionsprocess. Här är cirkularitet ett nyckelbegrepp. Till exempel vid fräsning kan skärvätskor som används för kylning och smörjning filtreras och återanvändas i stället för att gå förlorade efter endast en användning. Det är också möjligt att ta vara på och återvända den överskottsenergi som skapas av industrimaskiner. Värmen som bildas kan exempelvis användas i andra delar av din verksamhet.

Kom ihåg att avfallet som uppstår i dina tillverkningsprocesser kan vara användbart för andra företag. Så se alltid till möjligheten att sälja vidare avfallet, snarare än att göra sig av med det.

Optimera processer

Att göra små förändringar kan ofta skörda stora vinster på lång sikt. Till exempel kan vissa produktionsprocesser som involverar giftiga ämnen skapa förorenat vatten, vilket är dyrt att hantera på rätt sätt. Genom att titta över dina processer och optimera maskiner och produktdesign, kan du hitta sätt att reducera mängden vatten som används och till följd producera mindre förorenat vatten.

Du kan även använda maskiner mer effektivt med korrekt kalibrering. Kom alltid ihåg att stänga av dem när de inte används, då det kan leda till minskad el- eller bränsleförbrukning.

Skapa en ny strategi för inköp

Även om du använder dina resurser ansvarsfullt finns det ingen garanti för att dina leverantörer gör det. Material, verktyg och andra varor som tas emot i fabriken förpackas ofta med någon form av förpackningsmaterial. Om dina leverantörer packar mer än nödvändigt är det viktigt att du sätter krav på hur du vill att de ska förpackas.

Det är ofta möjligt att ha ett tätare samarbete med underleverantörer för att uppmuntra dem att minimera förpackningar och leverera varor enligt dina önskade specifikationer. Du kan också återanvända förpackningar från leverantörer i din egen förpackning eller sälja dem vidare till en annan aktör.

Ledningens guide till hållbar produktion

Som vi tidigare nämnde måste hållbarhetsagendan ägas av ledningen för att lyckas ställa om till hållbar produktion. Utan tydligt ägande och prioritering från ledningen är det svårt att lyckas med hållbara förändringar.

Nedan kan du ladda ner ledningens guide till hållbar produktion där vi förklarar vad chefer behöver veta om hållbarproduktion. Vilken roll och ansvar har CEO, CFO och CMO i att implementera hållbarhet och vad är fördelarna för deras ansvarsområden?

Hämta guiden

Ledningens guide till hållbar produktion

Ladda ner
Please set a blog tag to enable Related blog posts