stena-recycling-Pillarpage-Hallbara-produkter

Guiden till hållbara produkter

Hämta guiden

Den kompletta guiden om hållbara produkter
Ladda ner
 

Kapitel

Vad är en hållbar produkt?

I artikeln, "Vad är en hållbar produkt", beskriver Louise Eriksson en hållbar produkt utifrån de tre dimensionerna för hållbarhet:

Miljö
En hållbar produkt har en låg belastning på miljön.

Ekonomi
En hållbar produkt fyller ett behov och skapar en nytta för användaren samtidigt som den bidrar till ekonomisk lönsamhet för företaget utan att skada miljön eller samhället.

Samhälle
En hållbar produkt tillverkas i enlighet med mänskliga rättigheter och följer miljölagar.

Hållbara produkter ger miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar under hela livscykeln.

Vad är en cirkulär produkt?

Hållbarhet genom hela produktens livscykel

När man pratar om hållbara produkter är det viktigt att täcka in hela produktens livscykel. Nedan går vi igenom några steg av en produkts livscykel och hur förändringar kan påverka graden av hållbarhet.

Produktdesign
En produkts livscykel börjar med FoU, konceptutveckling och produktdesign. Här bestäms bland annat hur mycket och vilka material som ska användas samt hur de ska monteras. För att en produkt ska bli hållbar är det viktigt att man gör den slitstark, reparerbar, återanvändningsbar och återvinningsbar. Man brukar säga att 80 procent av en produkts miljöpåverkan avgörs redan i designfasen.

Utvinning av råvaror
Att utvinna naturens resurser är inte hållbart eftersom resurserna är begränsade. Varje år konsumerar vårt samhälle resurser som motsvarar 1,75 planeter. Samtidigt räknar man med att efterfrågan på resurser kommer att öka kraftigt de kommande åren. Hållbara produkter är tillverkade på ett sätt som inte kräver utvinning av nya produkter.

Produktion
Tillverkningen avgör hur hållbar din produkt är. För det första är det viktigt att anställda har bra arbetsvillkor i enlighet med regler och lagar. Utifrån ett klimatperspektiv finns det flera anledningar till varför du behöver ha en hållbar produktion. Genom att reducera industriavfall, öka avfallets återvinningsbarhet, optimera logistiken och kartlägga inkommande och utgående resurser kan du minska produktens klimatavtryck.

Transporter
Efter att produkten har tillverkats är det viktigt att se till att den fraktas på ett hållbart sätt. Genom att minska antal transporter, använda el istället för fossilt bränsle och packa produkterna på ett effektivt sätt minskar du utsläppen av växthusgaser.

Återanvändning
Efter att konsumenterna nyttjat produkten finns det två alternativ för att förlänga produktens livscykel. Antingen så kan produkten återanvändas eller återvinnas. På så sätt säkerställer man att material och komponenter kan användas i andra produkter och därmed minskar efterfrågan på jungfruliga material.

Återvinning
Genom att designa och tillverka återvinningsbara produkter minskar du en stor del av din produkts miljöpåverkan. För att uppnå detta måste designers och produktutvecklare se till att möjliggöra fullständig separation mellan samtliga material. Det handlar om att vara smart från början och ta höjd för dessa aspekter redan i en produkts tidiga designfas.

Varför ska företag tillverka hållbara produkter?

Det finns många anledningar till varför företag ska tillverka hållbara produkter. I det här kapitlet tittar vi närmare på några av argumenten.

Ökad efterfrågan från konsumenter

I artikeln, "Hållbara produkter: finns det en efterfrågan?", kan du läsa om en undersökning som Circular Initiative genomfört. Studien visar att majoriteten av svenskar vill ha återvunnet material i produkterna. Trots att återvinning endast är ett steg inom hållbarhet, bör man se det som en indikation på att det finns en ökad efterfrågan på hållbara produkter.

Studien visar t. ex att:

 • 92 procent uppger att de förväntar sig att tillverkare använder mer återvunnet material i sina produkter
 • 57 procent uppger samtidigt att de är beredda att betala extra för produkter som är tillverkade med återvunna material
 • 67 procent tycker att det är företagen som har den största rollen när det gäller att öka användningen av återvunna material

Viktiga konkurrensfördelar

I takt med att konsumenter efterfrågar mer hållbara produkter blir det allt viktigare att ställa om till de nya förväntningarna. Men att ändra design, tillverkningsprocesser och logistiknätverk är en investering som tar tid. För många företag är tid, resurser och ekonomi barriärer för att ställa om till hållbara produkter.

Men för dig som lyckas tillverka hållbara produkter Det finns en enorm potential för dig som. I de flesta branscher finns det fortfarande en ledig position att bli det ledande företaget inom hållbarhet. Genom att hela tiden göra små förändringar i hur ni framställer produkter kan ni lyckas ställa om snabbare än konkurrenterna och på så sätt ta större marknadsandelar.

Reducera kostnader

Trots att kostnaderna eventuellt ökar på kort sikt när du ställer om till mer hållbara produkter så finns det också många åtgärder som reducerar kostnaderna på längre sikt. Genom att minska industriavfall minskar du dina avfallskostnader. Genom att paketera produkter mer effektivt kan du reducera transportkostnader och genom att använda återvunnet material kan du säkra upp företaget mot fluktuationer av råvarupriser.

Förbered för eventuella framtida lagar

De flesta är medvetna om att vårt samhälle behöver ställa om till mer hållbara lösningar. Regeringar och ledare runtom i världen får allt större krav på sig att snabbare ställa om och göra det mer attraktivt för företag att arbeta hållbart. Här finns det flera alternativa metoder på tillvägagångssätt som man kan spekulera kring. I framtiden kanske det rent av blir dyrare för företag som inte producerar hållbara produkter. Oavsett åtgärder så finns det många fördelar för dig om ditt företag börjar producerar hållbara produkter redan idag.

Hur tillverkar man en hållbar produkt?

Det finns många olika saker som företag kan göra för att deras produkter ska bli mer hållbara. Att arbeta mer cirkulärt är ett steg som är effektivt för den som vill framställa hållbara produkter. I artikeln, "Hur gör man en produkt hållbar?", beskrivs skillnaden mellan en linjär och en cirkulär ekonomi:

Linjär ekonomi

Tillverkning i en linjär ekonomi följer det som vanligtvis kallas "take-make-waste-metoden". Denna metod är mycket mindre hållbar än en cirkulär metod och ser ut så här:

Take
I det första steget i processen utvinns de råvaror som ska användas i produkter. Till exempel när en produkt ska innehålla järn måste man utvinna malm från jorden.

Make
I detta steg används det extraherade jungfruliga råmaterialet för att tillverka produkterna. "Make" -stadiet i en linjär ekonomi involverar vanligtvis tillverkningsprocesser som genererar mycket avfall och producerar höga utsläppsnivåer.

Waste
När produkten har använts av konsumenten avyttras den och blir till avfall. Produkter som tillverkas i linjära ekonomier kan ofta vara svåra att återvinna - de kan vara gjorda av många olika material som är svåra att separera från varandra. Det resulterar i att värdet av materialet försvinner efter att produkten använts.

Linjära processer är inte hållbara eftersom de slösar med jordens begränsade resurser. En cirkulär ekonomi, å andra sidan, kan förklaras med hjälp av den hållbara metoden "minska-återanvänd-återvinn".

Cirkulär ekonomi

Minska
Ett hållbart företag arbetar aktivt för att bli mer resurseffektiva. Det innebär att man till exempel:

 • Minskar antalet onödiga produkter
 • Minskar mängden produktionsavfall
 • Minskar produktens vikt
 • Ökar produktens livslängd för att minska behovet av nytillverkade produkter

Återanvänd
Ett hållbart företag strävar efter att återanvända resurser så mycket som möjligt. Det innefattar till exempel:

 • Återanvändning av produkter genom nya affärsmodeller
 • Utveckling av högkvalitativa produkter med lång livslängd som kan brukas av flera användare
 • Att man gör det enkelt att reparera och uppdatera produkter

Återvinn
Ett hållbart företag återvinner sina produkter och avfall samtidigt som man utvecklar återvinningsbara produkter. Det kan du göra genom att:

 • Göra det möjligt med fullständig separering av olika material i produkten
 • Föredra klick- eller snäpplösningar framför skruvar
 • Använda samma material i monterings- eller fogmetod, som i själva komponenten
 • Undvik onödig komplexitet, använd få material och få komponenter i dina produkter

Metoden "take-make-waste" är ohållbar eftersom den kräver stora mängder råvaror och energi. För att ditt företags produkter ska bli riktigt hållbara behöver ni ställa om till metoden ”minska-återanvänd-återvinn”.

Hur kan företag tillverka hållbara och cirkulära produkter?

Många företag som har tillverkat produkter under en längre tid har invanda metoder som inte är hållbara. Som tidigare nämnt finns det flera olika sätt för företag att tillverka hållbara och cirkulära produkter. Nedan går vi igenom några förslag som du kan börja arbeta med redan idag om du vill ställa om och utveckla hållbara produkter.

Mål för verksamheten

En förutsättning för att kunna tillverka hållbara och cirkulära produkter är att det finns ett gemensamt beslut av ägare och ledningen att fokusera på hållbarhet. Utan ett sådant beslut, går det inte att genomföra de nödvändiga åtgärder som krävs.

Livscykelanalys

Som tidigare nämnts är en produkt hållbar när den är hållbar genom hela livscykeln, från start till slut. Därför är det viktigt att få en helhetsbild av den totala miljöpåverkan från produktens nuvarande livscykel. Genom att göra en livscykelanalys kan du identifiera vilka åtgärder du behöver göra i de olika stegen för att minska produktens miljöpåverkan.

Baserat på vilken miljöpåverkan din produkt har idag kan du sätta nya mål och prioritera vad som behöver ändras för att produkten ska ge miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar under hela livscykeln.

Hållbar produktdesign

I artikeln "Hur gör man en produkt hållbar?", beskrivs hur man gör hållbara produkter ur ett cirkulärt perspektiv. Eftersom 80 procent av en produkts miljöpåverkan bestäms i designfasen måste produktutvecklare och designers arbeta aktivt för att ta fram hållbara produkter. I guiden "Cirkulär produktdesign" får du riktlinjer och exempel på vad du bör tänka på när du utformar hållbara produkter.

Inspiration för hållbar produktutveckling

Som tidigare nämnts är det en förutsättning att det finns gemensamt beslut av ägare och ledning att man vill tillverka hållbara produkter. Det är ett första steg som måste definieras. Men hur ser ett sådant beslut ut? Nedan kikar vi närmare på fyra globala företag och deras framåtsträvande hållbarhetsmål. Förhoppningsvis kan detta ge dig inspiration till hur ert företag kan sätta mål för att tillverka hållbara produkter.

Biltillverkare
År 2018 meddelade en biltillverkare att man skulle satsa på återvunnen plast. Biltillverkarens ambition är att efter 2025 ska 25 procent av all plast i bilarna bestå av återvunnet material.

Heminredningsföretag
Ett svenskt heminredningsföretag använder för närvarande 60 procent av förnybara material i sina produkter och 10 procent återvunnet material. År 2030 är deras ambition att detta sammanlagt ska utgöra 100 procent.

Hygien- och hälsoföretag
Ett ledande hygien- och hälsoföretag har ambitioner att minska deras miljöpåverkan. År 2025 har de som mål att bolagets förpackningar ska tillverkas av 85 procent förnybart och återvunnet material.

Tillverkare av hushållsapparater
En svensk tillverkare av hushållsapparater har ett ambitiöst klimatmål för att förhindra att miljoner ton koldioxid tränger in i atmosfären. Målet innebär en halvering av CO2-påverkan mellan 2005 och 2020.

Vilka är de olika ansvarsområden inom organisationen?

För att lyckas ställa om och tillverka mer hållbara produkter måste det finnas ett bra samarbete mellan olika avdelningar i organisationen.

Men vilka ansvarsområden har de olika avdelningarna? Det är inte alltid tydligt. Därför har vi skapat en guide om vilka ansvarsområden varje nyckelroll har inom organisationen när det kommer till hållbara produkter.

Ladda ner "Ansvarsområden för tillverkning av hållbara produkter", där vi går igenom följande roller relaterat till hållbara produkter:

 • Ledningen
 • Affärsutvecklare
 • Finansavdelningen
 • Produktdesigners
 • Inköpsavdelningen

Hämta guiden

Den kompletta guiden om hållbara produkter

Ladda ner
Please set a blog tag to enable Related blog posts