Stena-Recycling-industrial-waste

Guide till hållbar hantering av industriavfall

Hämta guiden

Så flyttar du ditt avfall högre upp i avfallshierarkin
LADDA NER

Genom att reducera sitt industriavfall kan företag minska sitt totala klimatavtryck. Syftet med den här sidan är att beskriva vad industriavfall är, samt motivera till varför ditt företag aktivt behöver arbeta med att reducera det. Du kan även ladda ner en guide som med hjälp av praktiska exempel förklarar hur du kan flytta ditt avfall högre upp i avfallshierarkin.

Kapitel

Vad är industriavfall?

I artikeln, "Effekterna av industriavfall och materialets värde", definierar Zarah Zättlin industriavfall som:

Allt material som inte tas tillvara på under industriella tillverkningsprocesser.

Det finns många olika typer av industriavfall. Nedan är några generella exempel samt vad man kan göra för att förhindra att de uppstår.

Produktionsspill

Materialsvinn uppstår på flera olika sätt inom industrin. Ett vanligt exempel är när ett tillverkande företag skär ut delar av en stor plåt. De kvarvarande delarna av plåten som inte kan användas i produktionen kallas då för materialsvinn. Andra exempel på materialsvinn är skadade komponenter, överblivna materialdelar eller förbrukade verktyg.

Det mest gynnsamma för miljön är att minimera all typ av materialsvinn. Men eftersom det inte är möjligt, är det viktigt att säkerställa att personalen har rätt förutsättningar för att sortera materialsvinnet direkt i fabriken. På så sätt kan överblivet material återanvändas i nya produkter.

Förorenat vatten

Inom industrin används vatten för att spola rent ytor eller för att kyla ner maskiner. Under tillverkningsprocessen finns en stor risk att vattnet blir förorenat. Det kan till exempel förorenas av slam från vattenrännor, restolja eller emulsioner. För att inte skada människor, djur eller ekosystem är det viktigt att vattnet renas, så att det antingen kan återanvändas i tillverkningsprocessen eller släppas ut i havet. För att undvika läckage är det också viktigt med regelbundet underhåll för att säkerställa att tankar och rörledningar är intakta.

Förpackningsmaterial

När leverantörer skickar komponenter till fabriker förpackas oftast produkterna väl. Men ibland med onödigt mycket material. Detta förpackningsmaterial är ett annat exempel på industriavfall som uppkommer tidigt i tillverkningsprocessen.

För att minimera emballering är det viktigt att sätta krav på dina leverantörer. Sträva också efter att använda förpackningsmaterial gjorda av återvunnet material som även kan återvinnas igen.

Varför uppstår industriavfall?

I artikeln, "Effekterna av industriavfall och materialets värde", kan du läsa om varför industrier genererar stora mängder avfall. En av anledningarna är att många av dagens tillverkningsprocesser uppkom under en tid då man inte tog hänsyn till naturens begränsade resurser. Trots de positiva följderna som industriella revolutionen bidrog med så gav den upphov till många av de klimatutmaningar som är aktuella idag.

Den industriella revolutionen gav upphov till en "take-make-waste"-mentalitet som lever kvar än idag. Kort sammanfattat kan man säga att det går ut på att utvinna råmaterial för att skapa produkter som sedan används, oftast bara en gång, innan de kasseras och blir till avfall.

I en linjär ekonomi där tillverkande företag producerar produkter med jungfruliga material, generas stora mängder industriavfall. Som tidigare nämnts är processen för att utvinna jungfruliga material mer energiintensiv än återvinningsprocessen. Om man fortsätter producera produkter i en linjär process så kommer med all säkerhet samtliga naturresurser ta slut. Idag använder vårt samhälle resurser som om vi hade tillgång till 1,75 planeter. Därför är det mycket viktigt att ställa om till cirkulära processer där industriavfall istället blir resurser för framtida generationer.

Fördelarna med att återvinna industriavfall

Det finns många fördelar med att återvinna industriavfall. I det här kapitlet har vi sammanfattat några av fördelarna med återvinning för olika materialslag.

Varför ska jag återvinna järn och metaller?

Att återvinna järn och metaller är viktigt för att minska företagets klimatavtryck. Genom att återvinna ett ton järn sparar du ett ton koldioxidutsläpp. Företag som använder återvunnet aluminium sparar 95 procent energi jämfört med de företag som använder aluminium från ny malm. Så länge vissa legeringar inte blandas så går det att återvinna järn och metaller oändligt många gånger.

Du sparar upp till 95 procent energi genom att använda återvunnet aluminium jämfört med jungfruligt material.

Varför ska jag återvinna plast?

När allt fler väljer att återvinna plast minskar efterfrågan på råolja. I dagsläget finns det en stor potential att återvinna betydligt mer plast än vad svenska industrier gör. Enligt Plastrapporten 2021, så faller ca. 80 procent av plasten ur återvinningssystemet. Därför är det viktigt att återföra plasten i systemet igen. Men eftersom det finns flera hundra olika typer av plast med bl a olika smälttemperaturer och olika förutsättningar för att kunna återvinnas är detta ett komplext område. Därför är det extra viktigt att du har processer för att sortera och samla in plast på rätt sätt. Det är också viktigt att använda återvinningsbar plast i dina produkter. Historisk sett har det saknats en marknad för återvunnen plast. Men i takt med att fler tillverkande företag efterfrågar återvinningsbar plast växer marknaden snabbt. 

Du sparar upp till 37 procent energi genom att använda återvunnen plast eller papper jämfört med jungfruligt material.

Varför ska jag återvinna papper?

Genom att återvinna papper minskar du avverkningen av skog. Papper har goda förutsättningar och kan återvinnas sex till sju gånger innan fibrerna är förbrukade. Däremot är det viktigt att sortera olika sorters papper, t.ex. kontorspapper och wellpapp. Nedsmutsad well med t ex mat, föroreningar eller olja är några exempel på ämnen som kan minska återvinningsbarheten för papper.

Varför ska jag återvinna elektronik?

I takt med den tekniska utvecklingen innehåller allt fler produkter elektronik. Det innebär en ökad kvantitet av elektroniskt industriavfall. Denna typ av industriavfall kan innehålla ädelmetaller och material som kan återanvändas för nya produkter. Men de kan också innehålla farliga ämnen som bly, kvicksilver och tungmetaller. Genom att återvinna elektroniskt industriavfall kan du förlänga livscykeln på användbara komponenter samtidigt som du förhindrar att skadliga ämnen släpps ut i naturen.

Vill du läsa mer om avfallshantering inom industrin och fördelarna med återvinning? Då kan vi rekommendera den här artikeln.

Det ekonomiska värdet av material i Sverige

I artikeln, "Effekterna av industriavfall och materialets värde", kan du läsa rapporten Retaining value in the Swedish materials system, som uppskattar att värdet på det material som förbrukas varje år i den svenska ekonomin är 55 miljarder kronor. Av dessa 55 miljarder, behålls endast ett värde på 13 miljarder genom återvinning. Resterande 42 miljarder är den materialförlust som försvinner varje år.

För företag utgörs den materiella värdeminskningen av skillnaden mellan inköpspriset för materialet till tillverkningsprocessen och försäljningspriset för produktionsspillet som inte användes i tillverkningen.

Materiell värdeminskning = inköpspris för material – försäljningspris för produktionsspill.

Varje ton produktionsspill skapar en intäktsförlust för ditt företag. Genom att minska, återanvända och återvinna material kan du reducera ditt företags materiella värdeminskning.

Vad är avfallshierarkin?

Avfallshierarkin är baserad på ett EU-direktiv som beskriver hur du kan minska avfallets klimatpåverkan. I artikeln, "Avfallshierarkin – vad är det?", kan du läsa om den traditionella avfallshierarkin som består av fem nivåer avfallsminimering, återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och deponi.

Högst upp i hierarkin är avfallsminimering vilket är det mest gynnsamma för miljön. Längst ner är deponi vilket är den minst önskvärda åtgärden när det kommer till avfallshantering. För att bli ett hållbart företag ska du sträva för att flytta ditt avfall högre upp i hierarkin.

Vilka är avfallshierarkins nivåer?

I den traditionella avfallshierarkin ingår biobehandling inom nivån energiåtervinning. Men eftersom bioavfall har ett bättre klimatavtryck har vi på Stena Recycling brutit ut det till en egen nivå. Vår version av avfallshierarkin består således av:

  • Avfallsminimering
  • Återanvändning
  • Materialåtervinning
  • Biobehandling
  • Energiåtervinning
  • Deponi

 

Avfallstrappan

 

Avfallsminimering

Eftersom all typ av industriavfall har någon form av klimatavtryck är det mest gynnsamma för miljön att minimera industriavfall. Genom att inte använda mer än nödvändig mängd råmaterial i produktionen, kan du förhindra att onödigt avfall uppstår.

Återanvändning

Genom att använda så få jungfruliga material som möjligt i din tillverkning sparar du både resurser och energi. När du återanvänder produkter, komponenter och material sparar du både resurser och energi. Det viktigaste är att inte slänga produkter i onödan, utan att sträva efter att underhålla, reparera och köpa begagnat.

Materialåtervinning

De uttjänta komponenter och produkter som du inte kan återanvända bör du istället återvinna. Genom att återvinna material säkerställer du att råvaror kan bli del av en ny produkt. De företag som använder återvunnet material i sina produkter har ett betydligt lägre klimatavtryck än konkurrenter som använder jungfruliga material. Det första steget mot materialåtervinning är att sortera olika materialslag var för sig. Om materialet hamnar i brännbart så tappar man det cirkulära värdet.

Biobehandling

Organiskt avfall, som till exempel matavfall, kan bli till biogas vilket kan användas för uppvärmning eller som fordonsbränsle. Därför är det viktigt att ta vara på organiskt avfall genom att sortera det rätt. Denna typ av avfall behandlas genom biologiska processer som kompostering och rötning.

Energiåtervinning

Om industriavfallet inte kan återanvändas, återvinnas eller användas till biobränslen är det viktigt att återvinna energin. Genom att bränna avfallet i ett kraftvärmeverk skapas energi som kan användas till fjärrvärme och el.

Deponi

Den minst önskvärda åtgärden när det kommer till avfallshantering är deponi. Här slutförvaras avfallet på ett säkert sätt för att inte skada miljö eller människor. Men eftersom deponi är avfallets slutdestination skapas inga nya resurser vilket ökar behovet av att utvinna nya naturresurser.

Hur flyttar jag mitt avfall uppåt i avfallshierarkin?

Vill du ta del av praktiska tips på åtgärder som du kan göra för att flytta ditt avfall högre upp i avfallshierarkin?

Ladda ner guiden "Beslutsunderlag för att flytta uppåt i avfallshierarkin" nedan.

Hämta guiden

Så flyttar du ditt avfall högre upp i avfallshierarkin

LADDA NER
Please set a blog tag to enable Related blog posts