Stena-Recycling-Pillarpages-Hallbart-foretagande-kontorsbyggnad

Guiden till hållbart företagande

Hämta guiden

Den kompletta guiden om hållbart företagande
Ladda ner

Idag prioriterar företag hållbarhet i allt större grad. Det är en utveckling som drivits på av såväl konsumenter som anställda och investerare. Allt fler intressenter lägger stor vikt på hållbarhet när de beslutar vilka företag de ska göra affärer med. Men det är inte bara den ökade efterfrågan som gör det viktigt att ställa om till ett hållbart företagande. Världens resurser minskar. Myndigheter ändrar regelverk. Och med rätt avfallshantering finns det mycket pengar att spara samtidigt som du kan få en starkare position på marknaden.

I den här guiden hittar du grundläggande kunskap kring ämnet hållbart företagande. Vad det är, varför du ska ställa om och hur du gör det.

Kapitel

Definitionen av hållbart företagande

Vi definierar hållbart företagande baserat på de tre pelarna för hållbarhet som beaktar ekonomi, samhälle och miljö.

"Ett hållbart företag är ett företag som har en minimal negativ inverkan, eller helst en positiv effekt på ekonomin, samhället och miljön."

Många förknippar hållbarhet med minskade utsläpp, återvinning av material och ansvarsfull hantering av avfall. Alla dessa åtgärder är kritiska och centrala åtgärder för hållbart företagande. Men det är också viktigt att även fokusera på att bidra till långsiktiga förbättringar i samhällen genom att värna om såväl planeten som människorna som lever på den. Samtidigt ska verksamheten vara lönsam.

Läs mer om hållbart företagande i artikeln "Vad är ett hållbart företag?"

Varför är hållbarhet viktigt för företag?

När man pratar om vikten om hållbart företagande kan man kategorisera argumenten i två perspektiv - miljö och ekonomi.

Idag är de flesta överens om att hållbarhet är kritiskt ur miljösynpunkt. Sedan början av 1900-talet har människor konsumerat planetens naturresurser i snabbare takt än någonsin tidigare. Industrialiseringen har skapat välstånd och möjligheter för många människor, men utvecklingen har gjort att vi idag använder mer resurser än vad planeten kan återskapa. Ändliga naturresurser som fossila bränslen, växer fram under miljontals år inuti jorden, har förbrukats och kommer inte hinna återskapas.

Om vi fortsätter med samma beteendemönster kommer det inte finnas naturresurser kvar. Det är inte en hållbar modell. Hållbarhet handlar om att fortsätta denna tillväxtprocess på ett sätt som gör att resurser kan användas i all framtid.

Varje person är ansvarig för att leva hållbart, men näringslivet har ett betydligt större inflytande och kan snabbt få stora resultat. Till exempel står produktionen av material och mat för 45 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Så om vi ska skapa ett samhälle som använder mindre resurser och säkra framtiden, är det industrin som måste ta ledningen. 

Det finns också ekonomiska incitamentet för hållbart företagande. Hållbarhet är avgörande för att ett företag ska bli mer attraktiv för såväl kunder som nya rekryteringar och investerare. Det är också ett sätt att förbereda organisationen inför framtida regel- och skatteändringar, vilket kan leda till stora besparingar. Läs mer i artikeln  "Är hållbarhet viktigt för företagets framgång".

Fördelarna med hållbart företagande

Fler och fler konsumenter är medvetna om klimatutmaningarna som samhället står inför. Undersökningar visar att hållbarhet blir en allt viktigare faktor i vilka produkter och tjänster man väljer att konsumera. Det gäller för konsumenter inom såväl B2B som B2C.

En annan fördel med hållbart företagande är att man attraherar och behåller skickliga medarbetare. Få vill arbeta på ett företag som förorenar miljön och som slösar med naturresurser, inte minst i den yngre generationen. Ska man bli framtidens arbetsgivare behöver man satsa på hållbarhet idag.

Det finns också flera fördelar kopplat till lagstiftning. Under de senaste decennierna har höga skatter och förordningar drabbat företag som släpper ut för mycket koldioxid. Mycket tyder på att regeringar över hela världen kommer introducera allt fler incitament om att arbeta hållbart. Detta gör därmed hållbarhet till en viktig faktor för fortsatt tillväxt och lönsamhet de kommande decennierna.

Eftersom få vill stödja företag som bidrar till klimatförändringar, föredrar allt fler investerare att satsa på hållbara företag. Ytterligare en fördel med hållbart företagande.

Utmaningarna med att skapa ett hållbart företag

Du som ställer om till hållbart företagande kommer att möta flera utmaningar. Omställningen kräver förändringar i FoU processer, tillverkningsmetoder, avfallshantering samt försäljnings- och marknadsföringsmetoder. Nästan hela organisationen behöver förändras i grunden. Alla som arbetar som beslutsfattare på stora tillverkningsföretag vet att det är komplext att genomföra förändringsarbeten.

I artikeln "Hållbart företagande - så fungerar det", nämns några av de största utmaningar som företag stöter på i sin omställning till hållbart företagande:

 • För många ramverk
 • För lite internt engagemang
 • För lite kunskap om affärsnyttan

För många hållbarhetsramverk

Trots att definitionen av hållbart företagande kan fattas kort, är det ett område som omfattar nästan alla företags olika affärsområden. Det finns flera sätt att mäta hållbarhet på, samtidigt som det finns olika mål och prioriteringar som kan krocka när man ska lansera ett hållbarhetsinitiativ. Detta gör det svårt att formulera ett övergripande syfte med ett hållbarhetsarbete, något som gör att det ofta mynnar ut i små och begränsade förändringar.

För litet internt engagemang

För att lyckas med ett förändringsarbete är det oerhört viktigt att du lyckas engagera dina medarbetare. Om man misslyckas med att kommunicera ut varför och hur man ska arbeta med hållbarhet, får man sällan den motivation som krävs för att lyckas med förändringen.

För lite kunskap om affärsnyttan

Många incitamentsprogram mäter prestation baserat på finansiella resultat. Trots förståelsen kring hur viktig hållbarheten är, så kan traditionella lönemodeller sätta käppar i hjulen. Hållbarhet kräver en långsiktig syn eftersom det kan leda till högre kostnader på kort sikt. Därför är det svårt att lyckas med hållbarhetsförändring i en kvartalsekonomi.

Hur du gör ditt företag mer hållbart

Även de mest välskötta bolagen stöter på hinder under sin hållbarhetsomställning. Men det finns några lösningar som kan hjälpa dig att överkomma dessa utmaningar.

En kritisk utmaning som nämndes i föregående kapitel är att skapa engagemang och ägande kring förändringsarbetet. Ett hållbarhetsinitiativ måste drivas från ägare och styrelsen, varpå företagets ledning måste ta ansvar för att prioritera hållbarhet på alla avdelningar inom verksamheten.

För att skapa engagemang är det viktigt att definiera vad hållbarhet betyder för just ditt företag. Här är några frågor som bör besvaras:

 • Vilka förändringar behöver vi göra inom respektive affärsområden för att bli mer hållbara?
 • Vilka är våra hållbarhetsmål? Hur uppnår vi målen, och när?
 • Hur kan vi kommunicera ut varför och vad respektive anställd ska göra för att vi ska bli ett hållbart företag?

När du besvarar dessa frågor finns det två utmärkta ramverk du kan hämta inspiration från: De tre pelare för hållbarhet och FN: s hållbarhetsmål:

Tre pelare för hållbarhet

Ekonomi

Företag måste förbli lönsamma. Det som skiljer hållbara företag från andra är att hållbara företag gör investeringar som främjar långsiktig ekonomisk tillväxt utan att skada miljön eller samhället.

Samhälle 

Att följa mänskliga rättigheter och miljölagar är ett minimikrav för att bli ett hållbart företag. Denna del av hållbarhet hänvisar till åtgärder för att förbättra samhället.

Miljö

En av de mest kritiska åtgärderna bland hållbara företag är att hantera våra naturresurser korrekt. En stor del av hållbarhet handlar om att minimera företagens påverkan på miljön.

FN: s mål för hållbar utveckling

FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) antogs av alla FN:s medlemmar 2015, med syftet att få slut på extrem fattigdom, skydda planeten samt skapa fred och välstånd till 2030. Här är alla 17 målen.

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. God hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet för alla
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringarna
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap

Cirkularitet - nyckeln till hållbart företagande

Många tillverkande företag använder linjära processer för sina produkter. Det innebär att man utvinner naturresurser, tillverkar och säljer produkter som bara används fram tills de skrotas. Det är en affärsmodell som går ut på att tillverka och sälja så många produkter som möjligt, vilket kan låta lönsamt. Men detta är inte en hållbar modell.

Alternativet till den linjära processen är cirkularitet. Det är en modell som just nu vinner stor popularitet bland framåtsträvande företag, och många är överens om att cirkularitet är nyckeln till hållbart företagande.

Enligt artikeln "'Vad är en cirkulär affärsmodell", baseras vinsten på den tjänst eller service som produkten erbjuder, inte på själva produkten i sig. Istället för att ha en tydlig början och slut, bör du sträva efter att skapa cirkulära livscykler.

För att ge ett exempel på cirkularitet inom B2B kan vi använda oss av ett logistikexempel. På gaffeltruckar är det lyftmasterna som utsätts för mycket belastning när de är i drift. När lyftmasten inte längre fungerar, skickas den tillbaka till leverantören som i sin tur återanvänder materialet för att bygga nya lyftmaster. På så sätt förlängs gaffeltruckens livscykel och skapar besparingar för såväl kunden som leverantören.

Ett exempel på cirkularitet inom B2C-världen är kläder som produceras av återvunna tyger. Konsumenter köper och använder kläderna. Om kläderna går sönder ska det vara enkelt att lämna in för reparation och underhåll. När kläderna slitits ut ska det vara enkelt att returnera till leverantören, som i sin tur kan återvinna eller återanvända tyget för att skapa nya kläder.

Här är några saker som visar att en affärsmodell är cirkulär:

 • Den skapar mer värde och fördelar för kunden
 • Minskar resursanvändningen
 • Förlänger livslängden för produkter och tjänster
 • Återskapar värde som annars går förlorat i linjära affärsmodeller

Det finns många utmaningar med att ställa om från en tidigare linjär affärsmodell, till en cirkulär. En stor del av samhället bygger på linjära modeller, så det krävs omstrukturering av såväl interna processer som tillverkningsmetoder. Det kräver ett helt nytt tankesätt. Många företag behöver utbilda personal och ta in extern kompetens för att lyckas med en cirkulär transformation.

Exempel på hållbara företag

Den ökade efterfrågan på hållbara produkter och tjänster har gjort att många företag satt ambitiösa hållbarhetsmål. Nedan är några exempel:

Ett fordonsföretag

En svensk biltillverkare har lanserat flera olika hållbarhetsmål. Företaget siktar på att minska sitt koldioxidutsläpp med 40 procent till 2025, i syfte att bli klimatneutrala år 2040. År 2025 vill företaget att 50 procent av alla sålda bilar ska vara elbilar medan resten ska vara hybridbilar. Företaget vill också att 25 procent av all plast i bilar som säljs efter 2025 ska tillverkas av återvunnet material.

Ett heminredningsföretag

Ett stort svenskt företag känt för sina möbler och hushållsartiklar har ett antal hållbarhetsmål. Företagets reservdelsverksamhet har utökats under senaste åren för att underlätta för kunder att reparera sina möbler, snarare än att köpa nya. Företaget har också nyligen testat ett återköpsprogram, där kunder kan sälja tillbaka produkter till företaget, där de antingen återvinns eller återanvänds. År 2030 ska företaget vara klimatpositivt.

En tillverkare av hushållsapparater

En svensk tillverkare av hushållsapparater har omfamnat hållbarhet och cirkularitet genom att öka användandet av återvunnen plast. De har även testat att lansera ett koncept där kunder kan prenumerera på en robotdammsugare mot betalning per användning.

De ekonomiska fördelarna med hållbarhet

Många beslutsfattare inom traditionella B2B-företag söker underlag som kan visa på kostnadsbesparingar och andra fördelar när det gäller hållbarhet. Därför har vi skapat guiden "De ekonomiska fördelarna med hållbarhet", där du kan lära dig mer om de ekonomiska fördelarna med hållbarhet.

Hämta guiden

Den kompletta guiden om hållbart företagande

Ladda ner
Please set a blog tag to enable Related blog posts