stena-recycling-Pillarpage-Hallbar-produktion-i-praktiken

Hållbar produktion i praktiken

Hämta guiden

Checkliskta för hållbar produktion i praktiken
Ladda ner

Många företag strävar efter att arbeta mer hållbart vid tillverkningen av nya produkter. Den främsta anledningen är att det inte finns något annat alternativ. Den som lyckas ställa om snabbt kommer att bli morgondagens vinnare.

Den här sidan riktar sig till dig som arbetar i produktionen. Du har nämligen en avgörande roll för hur ditt företag kommer att lyckas med omställningen. Syftet är att ge dig underlag som du kan använda för att inspirera kollegor och chefer till att omfamna hållbarhet.

Kapitel

Varför är det viktigt med hållbar produktion?

Du har antagligen hört talas om begreppet hållbar produktion tidigare. Det finns många anledningar varför stora industrier vill ersätta sina traditionella produktionsprocesser med mer hållbara modeller. Nedan är några av de viktigaste anledningarna till varför hållbar produktion är viktigt.

Ökade krav från konsumenter

De traditionella produktionsprocesserna har en negativ påverkan på miljön. Att ständigt utvinna naturresurser för att tillverka nya produkter som säljs i stora kvantiteter för att sedan hamna i brännbart är ingen hållbar modell. I takt med att alltfler konsumenter blir medvetna om miljöhoten förändras deras köpbeteende. Allt tyder på att konsumenternas efterfrågan på produkter av återvunnet material kommer att öka. En undersökning av Circular Initiative visar att de flesta konsumenter i Sverige har krav relaterat till hållbarhet. Studien visar bland annat att 92 procent av Sveriges konsumenter förväntar sig att tillverkare använder mer återvunnet material i sina produkter och så mycket som 57 procent är beredda att betala extra för produkter som är tillverkade med återvunnet material.

Du som arbetar inom tillverkande industrin har en nyckelroll för att minska industrins miljöpåverkan. Genom att säkerställa att avfall sorteras rätt kan företag få mer pengar för avfallet samtidigt som samhället kan ta vara på värdet av materialet. På så sätt kan det återvunna materialet användas i framtida produkter.

Nya lagkrav och skyldigheter

För att skynda på omställningen till hållbar produktion kommer det ständigt nya lagkrav och EU-direktiv med syftet att ge incitament till företag att ställa om. Om ditt företag inte förbereder sig redan nu så kan det stå sig dyrt i framtiden. Förändring tar tid och det säkraste kortet är att bli hållbar redan idag.

Ett exempel på EU-direktiv är anteckningsskyldighet av farligt avfall. Sedan den 1:a november 2020 måste alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall dokumentera och skicka in uppgifter om det farliga avfallet till det nya digitala avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Ekonomiska incitament

Att arbeta med hållbarhet i produktionen är starkt förknippat med förbättrad avfallshantering eftersom det i grund och botten handlar om att sortera rätt och öka kvaliteten på avfallet. Därmed är hållbarhet kopplat till ökade intäkter och minskade kostnader för avfallshanteringen. Genom att sälja vidare välsorterat industriavfall kan ditt företaget få mer pengar än vad man fått tidigare.

Vad innebär hållbar produktion i praktiken?

Hållbar produktion har länge varit i ropet. Men när man pratar om ämnet tenderar diskussionerna att bli något teoretiska. Principen för hållbar produktion är att vara medveten om den miljöpåverkan som tillverkning orsakar. Men vad innebär hållbar produktion i praktiska termer? Nedan listar vi några exempel.

Förbättrad avfallshantering

Hur du hanterar företagets industriavfall är avgörande för företagets miljöpåverkan. För att ge företag en tydlig vägvisare kring hur man ska hantera avfall finns det ett EU-direktiv som heter avfallshierarkin.

avfalls-hierarki

Avfallshierarkin listar olika sätt att hantera avfall, där avfallsminimering är det bästa alternativet och deponering är det minst gynnsamma för miljön.

  1. Avfallsminimering
  2. Återanvändning
  3. Materialåtervinning
  4. Biobehandling
  5. Energiåtervinning
  6. Deponering

Du som arbetar med tillverkningen har en viktig roll när det kommer till att flytta avfallet högre upp i avfallstrappan. Genom att sortera avfallet rätt säkerställer du att man kan ta vara på värdet av materialet. På så sätt kan du förlänga materialets livscykel så att det kan leva vidare i nya produkter. Att ha en handbok med sorteringsinstruktioner för dina avfallsslag/restmaterial ger dig en enkel och tydlig översikt över din avfallssortering.

Effektivisering av intern logistik

Tillverkningsindustrin står för stora utsläpp av koldioxid. Genom att effektivisera hanteringen av avfall kan du reducera antalet transporter och därmed minska stora mängder av företagets totala utsläpp.

Har du sorteringskärl i närheten där avfallet uppkommer? Hur ofta hämtas avfallet? Finns det möjlighet att införskaffa en större container så att man kan förlänga tömningsintervallerna? Genom att utmana er själva och ständigt ifrågasätta kan du identifiera förbättringsområden för hur ni kan effektivisera den interna logistiken.

Förutsättningar för hållbar produktion

Att upprätta en hållbar produktion är lättare sagt än gjort. För att lyckas behöver ledningen förse organisationen med de resurser som behövs för att lyckas. Nedan går vi igenom några förutsättningar som man behöver ha för att kunna arbeta mer hållbart i produktionen. Om du vill arbeta mer hållbart men känner att du inte har förutsättningarna på din arbetsplats, ta upp det med din närmsta chef.

Tid och prioritering

En vanlig anledning att tillverkande företag inte lyckas fullt ut med sitt hållbarhetsarbete är tidsbrist. Vad du gör för praktiska hållbarhetsåtgärder varierar beroende på vilken roll du har. Men gemensamt för alla åtgärder är att de är nya och därmed tidskrävande. För att kunna arbeta hållbart måste man ha möjlighet att prioritera och avsätta tid. Det måste vara förankrat i företagskulturen.

Beslut från ledningen

När företag fattar ett centralt beslut att hållbarhet ska genomsyra hela organisationen blir det lättare för medarbetare att genomdriva hållbara förändringar. Det gäller såväl inköp av material som att avsätta sin egen tid för att göra vad som krävs i en hållbar produktion.

Kunskap om material

Företag som satsar på att utbilda personal inom hållbarhet har större chans att lyckas ställa om. Genom ökad kunskap kan man säkerställa att företaget uppfyller lagkraven samt jobbar så effektivt och säkert som möjligt med återvinning. Du som går hållbarhets- och miljöutbildningar kan få inspiration till nya arbetsrutiner och förbättringsarbeten.

Hållbarhetsmål

Vad vill vi uppnå med vårt hållbarhetsarbete? För att du ska kunna arbeta mer hållbart i produktionen är det en förutsättning att företaget har satt upp mål för vad man vill uppnå.

Här är några exempel på hållbarhetsmål:

  • Arbeta mot en deponifri tillverkningsprocess
  • Öka återvinningsgraden på avfallet
  • Minska antalet transporter för avfallet
  • Samtliga medarbetare ska gå minst en utbildning relaterat till hållbarhet per år

Uppföljning

Hållbar produktion är inte ett projekt som tar slut. Det är ett fortlöpande arbete. Vår erfarenhet är att företag som tidigt börjar följa upp resultatet av hållbara åtgärder har bättre förutsättningar för att lyckas. Det skapar ett engagemang bland medarbetare.

Får du rätt statistik och uppföljning kring det arbetet som du utför? Om inte så är det viktigt att du pratar med din chef så att ni kan implementera en bättre uppföljning av hållbarhetsåtgärdena.

Hur kan produktionen bli mer hållbar i praktiken?

Vi har redan nämnt en hel del exempel på vad hållbar produktion innebär i praktiken. Genom utbildning, förbättrad avfallshantering och uppföljning kan produktionen bli mer hållbar. Men vad kan du göra redan idag för att arbeta mer hållbart? Här är några exempel:

Identifiera förbättringsområden

Tänk igenom hur ni hanterar ert avfall idag. Oftast kan man själv identifiera vissa processer som inte är hållbara i ett tidigt stadie. Börja kommunicera med dina medarbetare kring vad ni gör idag och hur ni kan göra produktionen mer hållbar. Kanske har du en container som alltid stått på samma plats. Men om du kör mellan platsen där avfallet uppkommer och containern flera gånger per dag kanske det finns möjlighet att flytta containern och minska avståndet?

Nulägesanalys

Genom att göra en nulägesanalys kring din klimatpåverkan kan du få kunskap om hur det ser ut idag. Utifrån den grunden kan man identifiera det förbättringsarbete som behövs för att göra produktionen mer hållbar.

Utmana leverantörer

Börja utmana dina underleverantörer. Tycker du att dem packar komponenter med onödigt mycket förpackning som skapar extra avfall? Ställ krav på en mer effektiv och hållbar förpackning.

Hämta guiden

Checklista för hållbar produktion i praktiken.

Ladda ner
Please set a blog tag to enable Related blog posts